„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ( частна ) поръчка за доставка на смазочни масла по приложената спецификация при следните задължителни условия

 

„ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 286  във  връзка  с  чл.  290  от ТЗ  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за  участие  в  търговска   ( частна )  поръчка за доставка на смазочни масла по  приложената спецификация при следните задължителни условия:

  1. 1.      Маслата да отговарят на изискванията описани в спецификацията
  2. 2.      Доставка – до 5 работни дни до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД

 

 

Критерии за оценка на офертите най- ниска предложена цена

 

 

Офертите  се подават  на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за  която  участва  кандидата  и  на  която  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

 

Срок за подаване на офертите – до 04.01.2013 год.

 

 

Приложение: Спецификация – 1 страница

За контакт: Ст. Стоянов – тел: 056 / 822 081

                                СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

             за необходимите количества смазочни масла

 

на „ Пристанище Бургас ” ЕАД

 

№ по ред

Вид масло

Количество ( литри )

1.

Моторно масло ACEA - E5

VDS - 3  SAE - 15 W 40

600

2.

Моторно масло ACEA - E5 

VDS - 2  SAE - 15 W 40

800

3.

Моторно масло API - CF / SG

SAE - 15 W 40

200

4.

Хидравлично масло  – ISO - VG - 32 - HV

DIN - 51524 част 3 HVLP: ISO 11158 - HV: ISO 6743 / 4

 

1200

5.

Хидравлично масло  – ISO - VG – 46 - HV

DIN – 51524 част 3 HVLP: ISO 11158 – HV: ISO 6743 / 4

 

200

6.

Масло за ХДП – автоматични скоростни кутии

DEXTRON – ІІІ 

ALLISON     C4

200

7.

Трансмисионно масло

SAE - 90 EP  API  GL - 4 / 5

400

8.

Масло за крайни предавки – мокри спирачки

API  GL - 4 / 5

VOLVO  WB 101 / BM

ALLISON  C4

200

9.

Трансформаторно масло

кинематичен вискозитет при 40 о С < , = 11 CSt

кинематичен вискозитет при 20 о С < , = 25 CSt

пробивно напрежение > 35 кV

 

200

10.

Смазочно охлаждаща течност

за стругове

200

 

   Изисквания:

 

  1. 1.      Маслата да притежават сертификат за доказан произход

 

  1. 2.      Маслата да притежават сертификат за качество съгласно

горепосочените стандарти

 

  1. 3.      Да се представи официално одобрение VDS - 2  и VDS - 3  от VOLVO

Technologi Corporation, валидно към датата на конкурса

 

  1. 4.      Всички доставки да притежават „ Инструкция за безопасна употреба ”

издадена от производителя.

 

 

 

номер обява : 36

от дата: 21.12.2012 г.