„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за еднократна доставка на моторни, хидравлични, трансмисионни и трансформаторни масла по приложената спецификация

„ Пристанище  Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за еднократна доставка на моторни, хидравлични, трансмисионни  и  трансформаторни   масла   по  приложената  спецификация.

Критерии за оценка на офертите:най- ниска предложена цена.

Доставка до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД.

Маслата да отговарят на изискванията описани в спецификацията

Срок на доставка – до 5 работни дни

Офертите  с  надпис   Доставка  на  масла ”, могат  да  бъдат изпращани до16,30 h  на  22.10.2012 год. на адрес:

гр. Бургас  8000  ул. „ Княз  Батенберг ”  № 1 „ Пристанище  Бургас ” ЕАД ,  или да

бъдат  подавани   в  същия  срок  в  запечатан  непрозрачен  плик   в  деловодството  на Пристанище Бургас  ЕАД.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за необходимите количества смазочни масла

на „ Пристанище Бургас ” ЕАД

 

№ по ред

Вид масло

Количество ( литри )

1

Моторно масло ACEA - E5VDS - 3  SAE - 15 W 40

800

2

Моторно масло ACEA - E5  VDS - 2  SAE - 15 W 40

800

3

Моторно масло API – CF / SGSAE – 15 W 40

200

4

Хидравлично масло  – ISO - VG - 32 - HVDIN - 51524 част 3 HVLP: ISO 11158 – HV: ISO 6743 / 4

 

800

5

Хидравлично масло  – ISO - VG – 46 - HVDIN – 51524 част 3 HVLP: ISO 11158 – HV: ISO 6743 / 4

 

200

6

Трансмисионно масло  – SAE - 90 EP  API  GL - 4 / 5

200

7

Трансформаторно маслокинематичен вискозитет при 40 о С < , = 11 CSt

кинематичен вискозитет при 20 о С < , = 25 CSt

пробивно напрежение > 35 кV

 

200

   Изисквания:

 

  1. 1.      Маслата да притежават сертификат за доказан произход

 

  1. 2.      Маслата да притежават сертификат за качество съгласно

горепосочените стандарти

 

  1. 3.      Да се представи официално одобрение VDS - 2  и VDS - 3  от VOLVO

Technologi Corporation, валидно към датата на конкурса

 

  1. 4.      Всички доставки да притежават „ Инструкция за безопасна употреба ”

издадена от производителя.

тел. за контакти:

инж. Иван Дерменджиев  0885 515 933

инж. Стефан Иванов 0885 543 068

номер обява : 3

от дата: 16.10.2012 г.