Експертна оценка /оценителски доклад/ на дълготрайни материални активи

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявявя събиране на оферти за изготвяне на експертна оценка /оценителски доклад/ на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, а именно – 4 броя ел. портални кранове „Такраф”, модел „Калмар”, с товароподемност 6.3 тона всеки, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”. Към офертата следва да се приложат заверени копия на: 1. сертификат за оценка на машини и съоръжения и 2. удостоверение за актуално правно състояние – за юридически лица, респективно документ за самоличност – за физически лица. Офертите се приемат в запечатан плик с надпис: „Изготвяне на експертна оценка на 4 броя ел. портални кранове „Такраф”, модел „Калмар”, собственост на „Пристанище Бургас” ЕАД” ”, до 16.30 ч. на 31 юли 2012 г. в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. За справки: тел.056/822228, 056/822011, 0885/ 515 933