НА 1.08.2012 Г. СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА” ПО ДОГОВОР №ESF-2302-02-02001 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

„Пристанище Бургас” ЕАД пристъпи към изпълнението на Договор за БФП № ESF-2302– 02–02001 по ОП «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ», Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване на условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001 – 2.3.02 „Безопасен труд”. По-подробна информация можете да получите От тук