Обява за Възлагане на застрахователни услуги по застраховка „Индустриален пожар”

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване”, при следните условия:
Срок за закупуване на документацията до 24.09.2015г. включително.
Срок за подаване на офертите до 25.09.2015г. включително.
Дата на провеждане на процедурата-28.09.2015г.
Тел. За контакти-822249-Д.Трепечова;822014-М.Мутафян.
Цена на документацията -5 лв без ДДС.