Обява за продажба на бракувани активи -стоманобетонни преградни стени

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание чл.14 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани активи – стоманобетонни преградни стени- приблизително тегло 225.00 тона.

Търгът ще се проведе на 20.03.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 18.03.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 19.03.2015 г.

За справки: тел. 0885838630.