ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на „Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение(бивш билетен център), находящо се на 1-ви жилищен етаж в битова сграда- почивна база, гр.Несебър, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД. Търгът ще се проведе на 25.02.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 23.02.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 24.02.2015 г.
За справки: тел.056/822111, 056/822333, 056/822014.
Повече информация за търга може да намерите в прикачения файл към обявата ТУК