ОБЯВА за търг за продажба на бракувани ДМА

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап:

- V- та група- ел.кабели(различни сечения)- приблизително тегло- 8.00 тона;

Подробно описание се съдържа в прикачения файл към настоящото обявление TУК.

Търгът ще се проведе на 27.02.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 25.02.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 26.02.2015 г.

За справки: тел. 056/ 822260, 056/822014.