ОБЯВА

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет „Ремонт на метална конструкция на стрела на кран „Албрехт Абус”.   Срок за подаване на оферти-до 28.03.2014г.

Критерий за оценка на офертите- най-ниска предложена цена. Срок на валидност на предложението- 60 календарни дни.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачн пликове, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес :гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство.

Предмет на услугата:

-          нивелиране на стрелата по хоризонтала;

-          проверка на геметрията;

-          подмяна на отделните криви детайли и профили, неподлежащи на ремонт с нови;

-          подмяна на нитови съединения с високоякостни болтове, там където е необходимо;

-          проверка на крайната геометрия след ремонта на стрелата.

Предложената от кандидата цена следва да е само за вложен труд, без да включва стойност на материалите. Предложената цена трябва да е без ДДС. Начин на плащане- отложено- в срок от 7 календарни дни след подписване на протокол за приемане на извършената работа.Кандидатът следва да посочи срок за извършване на услугата в календарни дни.

Към офертата кандидатът следва да представи следните документи:

-          Удостоверение за актуално правно състояние;

-          Техническо предложение;

Заварените съединения на стрелата на крана трябва да са изпълнени в съответствие с процедури, специфицирани и квалифицирани по реда на БДС EN ISO 15607 и/или БДС EN ISO 15613, и/или приложимата част на БДС EN ISO 15614;

Заварените съединения на стрелата на крана трябва да се изпълняват от персонал, одобрен от нотифициран орган, или от лице, акредитирано от член на Европейската организация за акредитация да извършва сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.

Кандидатът следва да докаже, че отговаря на  изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП.