ОБЯВЛЕНИЕ

                             

 

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява, че събира оферти за еднократна доставка на моторни, хидравлични и  трансформаторни масла по приложената спецификация.

Критерии за оценка на офертите: най – ниска предложена цена.

Доставка до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД.

Маслата да отговарят на изискванията описани в спецификацията.

Срок на доставка – до 5 календарни дни;

Срок на отложено плащане – 30 дни.

Офертите с надпис „Доставка на смазочни материали”, могат да бъдат изпращани до 16.30 ч. на 20.03.2013 год. на адрес: гр. Бургас 8000 ул. „Княз Батенберг ” № 1 – „Пристанище Бургас” ЕАД, или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за необходимите количества смазочни масла

на „ Пристанище Бургас ” ЕАД

 

№ по ред

Вид масло

Количество ( литри )

1.

Моторно масло ACEA - E5

VDS - 3  SAE - 15 W 40

1200

2.

Моторно масло ACEA - E5 

VDS - 2  SAE - 15 W 40

600

3.

Моторно масло API - CF / SG

SAE - 15 W 40

200

4.

Хидравлично масло  – ISO - VG - 32 - HV

DIN - 51524 част 3 HVLP: ISO 11158 – HV: ISO 6743 / 4

 

600

5.

Трансформаторно масло

кинематичен вискозитет при 40 о С < , = 11 CSt

кинематичен вискозитет при 20 о С < , = 25 CSt

пробивно напрежение > 35 кV

 

200

                       

 

                        Изисквания:

 

            1. Маслата да притежават сертификат за доказан произход;

            2. Маслата да притежават сертификат за качество съгласно

горепосочените стандарти;

            3. Да се представи официално одобрение VDS - 2  и VDS - 3  от VOLVO

Technologi Corporation, валидно към датата на конкурса;

            4. Всички доставки да притежават „ Инструкция за безопасна употреба ”

издадена от производителя;

      5. Маслата да са в стандартна заводска опаковка на производителя.

 

номер обява : 53

от дата: 13.03.2013 г.