ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на:

 

      1. Резервни части за Волво L 180 Е № 8:

            - борд компютър с кат. № VOE 11184402;

            - температурен сензор за охладителната система на ДВГ с кат. № VOE 1077574;

            - електронна платка на гресировъчен апарат с кат. № VOE 11707440;

            – температурен сензор за налягане на маслото с кат. № VOE 1077574.

 Резервните части да притежават необходимите Сертификати за качество.

 

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта –

Цена – 80 т.

Срок на доставка – 10 т.

Срок на отложено плащане – 10 т.

        Офертите, поставени в запечатан, непрозрачен плик с надпис „Доставка на резервни части за КТМ „Волво” L № 8”, могат да бъдат изпращани до16.30 ч. на 22.03.2013 год. на адрес: гр. Бургас 8000 ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 „Пристанище Бургас” ЕАД – /деловодство/ или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД.

        На плика кандидатите посочват име на кандидата, адрес, телефон за контакти, факс и

e-mail.

За въпроси и контакти: 0885 515 933 – инж. Иван Дерменджиев.

 

 

номер обява : 56

от дата: 13.03.2013 г.