Осъществяване на техническо обслужване на климатичните системи на подемно – транспортни машини, собственост на дружеството

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет :”Осъществяване на техническо обслужване на климатичните системи на подемно – транспортни машини, собственост на дружеството”. Избора на изпълнител на услугата ще се осъществи въз основа на провеждане на търговска поръчка, посредством класиране на подадените за участие оферти.Кандидатите представят следните документи за участие в процедурата: Кратка презентация на фирмата, удостоверение за актуално правно състояние на дружеството, декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Бургас”ЕАД, в случай, че дружеството е представител на оторозирана фирма за търговия и поддръжка на климатична техника – копие от оторизационния документ. Изисквания към изпълнителя на услугата: Сервизното обслужване да се извършва два пъти в годината /април- май и септември – октомври/ при обем на профилактиката : оглед на съоръжението; проверка и почистване на филтрите; проверка ремъчните предавки; проверка състоянието на електромагнитния съединител; проверка работните налягания на компресора; проверка състоянието на маркучите за фреон; оглед и почистване на топлообменните тела; проверка количеството на хладилния агент; проверка състоянието на филтър – дехидратора; замерване работните параметри на инсталацията; проверка електрическата схема. Всяка профилактика се описва в профилактична карта, където да се отбележат забелязани повреди или неизправности. Ремонтите се извършват по предварителна заявка и преключват с протокол за извършеното. При необходимост от аварийни ремонти, фирмата да отреагирва максимум до 3 / три / часа след уведомяване. Офертата ще се оценява по следните показатели: цена на един сервизен час без ДДС /70 точки/; срок на отложено плащане/ 10 т/; гаранция за извършените ремонти/ 10т/ , и минимален срок на реакция при авариен ремонт/10т/. Единствено и само цената на един сервизен час, без ДДС ,да бъде поставена в отделен запечатан плик, поставен в плика с изискуемите документи. Вложените резервни части и консумативи ще се заплащат от възложителя срещу представена фактура, придружена с протокол за отстранена авария, подписан двустранно. Върху запечатаният плик с документите да бъде изписан следния текст: „Процедура за избор на фирма за техническо обслужване на климатичните системи на подемно – транспортни машини”, името на фирмата кандидат с точен адрес, телефони и факсове за връзка. Срок на подаване на документите 19.07.2012 г. Лице за справки: М.Маринов – директор на дирекция”Техническа”, тел:056 822228