О Б Я В Л Е Н И Е

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, обявява събиране на оферти за предаване и извозване на излезли от употреба /бракувани/ гуми, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД, при следните условия:

  1. Пристанището предава безвъзмездно излезлите от употреба гуми.
  2. Натоварването и притеглянето на гумите е за сметка на Пристанището.
  3. Извозването на автомобилните гуми е за сметка на кандидатите и се извършва в рамките на същия работен ден /деня на претегляне/.
  4. С офертата кандидатите представят следните документи: Разрешение за дейност с опасни отпадъци /съгл. чл.35, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците/ или Комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС /съгл. чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗУО/; Удостоверение за актуално състояние /копие/;

В офертата, кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

  1. Офертите, заедно с изискуемите документи, се депозират в запечатан и непрозрачен плик, надписан по следният начин: „Предаване, натоварване и извозване на излезли от употреба гуми, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”, в деловодството на Пристанището всеки работен ден до 16.30 ч. на 07.06.2013 г. включително. Оферти, постъпили след тази дата няма да бъдат разглеждани.
  2. Отварянето на пликовете с постъпилите оферти ще се извърши на 10.06.2013 г..

 

За справки: тел. 0884 787855, 056/822260, 056/822013.