О Б Я В Л Е Н И Е на търг с тайно наддаване за продажба на бракуван актив, останки от м/к”Олга Джи

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД-236/18.09.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор №РД05/400 от 10.09.2015 г., обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракуван актив, останки от м/к”Олга Джи”

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.№RD05–400—10.09.2015     Pravila kum №RD05–400—10.09.2015

Търгът ще се проведе на 28.09.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 24.09.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 25.09 .2015 г.