О Б Я В Л Е Н И Е

„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на: 1. Полиестерна лента за укрепване на товари – 200 метра с товароносимост – 5 тона широчина – 30 – 50 mm дебелина – 1 – 2 mm 2. Полиестерна лента за укрепване на товари – 200 метра с товароносимост – 2,5 тона широчина – 30 – 50 mm дебелина – 1 – 2 mm 3. Скоба ( обтегач ) за полиестерна лента за укрепване на товари – 100 броя с товароносимост – 5 тона Полиестерните ленти и скобите ( обтегачи ) да притежават необходимите сертификати за качество! Срок на доставка – до 20 календарни дни. В офертата следва да бъдат посочени цени франко склад на „ Пристанище Бургас ” ЕАД, начин и срок на плащане. Критерий за оценка – най- ниска предложена цена. Офертите, поставени в запечатан непрозрачен плик с надпис „ Доставка на полиестерни ленти и скоби ( обтегачи ) се подават до1630 ч на 20.09.2012 год. на адрес: гр. Бургас 8000 ул. „ Княз Батенберг ” № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД , деловодство. На плика кандидатите посочват име на дружеството, адрес и телефон за контакти, факс, e-mail. За въпроси и контакти: 056 / 822 081 – Ст. Стоянов