Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява, че събира оферти за доставка на софтуера RAD Studio XE3 Enterprise.

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява, че събира оферти за доставка на софтуера RAD Studio XE3 Enterprise.

Кандидатите следва да представят оферта с цена.

Срок за подаване на офертите – 11.02.2013г.

Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.

Офертите се подават в деловодството на „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, партер в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

 

номер обява : 43

от дата: 01.02.2013 г.