„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на техническо оборудване(УАТЦ) за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД от лицензиран оператор”

         Уведомяваме ви че ” Пристанище Бургас” ЕАД, удължава срока за подаване на оферти до 24.01.2013 г. 16:30 часа.

        „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет:  “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на техническо оборудване(УАТЦ) за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД от лицензиран оператор”. Срок за подаване на оферти-до 24.01.2013г. 16:30 часа  тел. 822333-Е.Кирилов, 822014М.Мутафян.

           Прогнозна стойност на процедурата- 30 000 лв. без ДДС.

     Срок на предоставяне на услугата- една година, считано от дата на подписване на договор с избрания за изпълнител кандидат.

          Място на изпълнение- „Пристанище Бургас”ЕАД.

       Техническата спецификация към процедурата и методика за оценка на предложенията може да намерите в прикачените към обявата файлове.

         За посочените в „Информация за местоположението на крайните точки на директните телефонни постове(географски номера)”128 броя телефонни номера към Пристанище Бургас, договорът ще бъде сключен за 1/една/календарна година.За останалите 126 телефонни номера към „Терминал Запад”, договорът ще бъде сключен за 1/една/календарна година с възможност за предсрочно прекратяване преди изтичане срока на действие на договора в случай на влизане в сила на договор за предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

          Кандидатите в процедурата следва да представят:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние или да посочат ЕИК;
  2. Подписана декларация, съдържаща списък на договори, предмет на процедурата, изпълнени от кандидата през предходната година, придружен с  не по- малко от три референции от 2012г., от посочените в списъка клиенти с които са работили, удостоверяващи опита в предмета на поръчката по цитираните в списъка договори;
  3. Подписана кратка презентация на кандидата;
  4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по образец/ в прикачения файл/;
  5. Заверено от участника копие на Общи условия за взаимоотношенията с крайни потребители;
  6. Заверено копие на валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията;
  7. Заверен от участника валиден сертификат ISO 9001:2008 издаден на името на участника;
  8. Заверен от участика валиден сертификат  ISO27001:2005 за информационна сигурност, издаден на името на участника.
  9. Заверен от участника валиден сертификат ISO 20000-1:2011- система за управление на информационни услуги или други релевантни, издаден на името на участника.
  10. Декларация/свободен текст/, че кандидатът в процедурата приема вскички предварително обявени условия от Възложителя, посочени в документацията към процедурата.

          Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с наименованието на процедурата: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на техническо оборудване(УАТЦ) за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД от лицензиран оператор”,  наименованието на участника, телефон за връзка, факс, e-mail, адрес за кореспонденция.

Изтеглете от тук :

    1.  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

    2.  Техническа спецификация

    3.  ДЕКЛАРАЦИЯ

номер обява : 38

от дата: 10.01.2013 г.