„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 14, ал.5 от ЗОП обявява покана към потенциални кандидати за за доставка на кабел СХЕкТ – 1 х 185мм/кв. / N2XSY 1x 185 / 12/20 kV – 300 метра при следните задължителни условия

 

   „ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 14, ал.5 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за  за доставка на кабел СХЕкТ – 1 х 185мм/кв. / N2XSY 1x 185  / 12/20 kV   -  300 метра при следните задължителни условия:

  1. 1.      Кабела, предмет на доставка да е придружен със сертификат за качество.
  2. 2.      Кандидатите следва да посочат срок на доставка.
  3. 3.      Кандидатите следва да посочат ЕИК или да приложат Уодстоверение за актуално състояние.

   Критерии за оценка на офертите икономически най- изгодна оферта, при следните показатели:цена- 80 точки, срок на доставка-20 точки.

 

 

     Офертите  се подават  на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за  която  участва  кандидата  и  на  който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

            Срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 23.04.2013 год.

За контакт: Ст. Стоянов – тел: 056 / 822 081

номер обява : 71

от дата: 18.04.2013 г.