„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка.

„ Пристанище Бургас ” ЕАД обявява, че събира оферти за доставка на:

 

1. Резервни части за 45 тонен контейнерен повдигач”Калмар”              – 4 броя

       - датчик за спредера

кат. № 92385.1355

от каталог за  DRF 450- GO S 5X №B 0769 CE

 

    2. Резервни части за 16 тонен вилкоповдигач „Калмар”                           – 1 брой

          - жило за газ

кат. № 922442.0012

от каталог DC 9- 16 № 920936-0072

Резервните части да притежават необходимите Сертификати за качество!

Срок на доставка  – до 10 работни дни.

Гаранционен срок- минимален 6 месеца.

В  офертата  следва  да  бъде посочена  цена  франко склад  на„ Пристанище Бургас ” ЕАД,начин и срок на плащане.

Критерий за оценка – минимално предложена цена.

 

Офертите , поставени в запечатан, непрозрачен плик  с  надпис „ Доставка  на резервни части за Калмар ”,   могат  да бъдат изпращани до16,30 h  на 11.10.2012 год. на  адрес:

гр. Бургас 8000 ул. „ Княз Батенберг ”  № 1 „ Пристанище  Бургас ” ЕАД ,/деловодство/

или да бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „ Пристанище Бургас ” ЕАД.

На плика кандидатите посочват име на дружеството, адрес и телефон за  контакти, факс, e-mail.

 

За въпроси и контакти: 056 / 822 081 – Ст. Стоянов.