„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за извършване на услуга превоз и депониране на 300 тона отпадъчна сяра – клас IMO 4от пристанищен терминал „Генерални товари- складова база Лозово”при следните задължителни услови

 

 

„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за извършване на услуга превоз и депониране на 300 тона отпадъчна сяра – клас IMO 4от пристанищен терминал „Генерални товари- складова база Лозово”при следните задължителни условия:

  1. Срок за изпълнение на услугата- три работни дни, считано от датата на подписване на договора за извършване на услугата .

  2. Кандидатите следва да представят справка за транспортните средства с които разполагат/собствени или наети/.

  3. Кандидатите следва да докажат, че разполагат с необходимите документи за превоз на сяра клас IMO 4.

  4. Кандидатите следва да докажат, че разполагат с валиден договор или друг документ, установяващ такива права, предоставящ правото на депониране на опасни отпадъци.

 

Критерии за оценка на офертитенай- ниска предложена цена.

    Офертите се подават на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

 

Срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 25.04.2013 год.

 

номер обява : 73

от дата: 23.04.2013 г.