Oбява – Избор на независим финансов одит

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет – „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2014 г ”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 10.12.2014г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на оферта-до 11.12.2014 г.

За справки: 056/822 014 М.Мутафян; 056/ 822260- Н.Тюфекчиев.