OБЯВЛЕНИЕ

Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”- Застраховка „Индустриален пожар за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до  27.08.2014г. включително.

Срок за подаване на офертите до 28.08.2014г. включително. Дата на провеждане на конкурса-29.08.2014г.

Тел. За контакти-822260-Н.Тюфекчиев;822014-М.Мутафян.

Цена на документацията -5 лв без ДДС.

Време и начин за оглед на обектите, предмет на застраховкитеЗакупилите документация кандидати имат право на оглед на обектите, предмет на конкурса всеки делничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч., считано от датата на получаване на офертите за провеждане на конкурса до крайната дата за подаване на предложенията в присъствието на г-н Н.Тюфекчиев –Главен счетоводител в отдел „СО”.

Гаранция за участие на кандидатите в конкурса – парична сума в размер на: 50,00 лв.

Списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците (в оригинал или заверени копия), а именно:

1. Подписана презентация на кандидата/оригинал/;

2.Удостоверение за актуално правно състояние или ЕИК;

3.Удостоверение за регистрация по ДДС;

4.Разрешително за извършване на дейност съгласно на Кодекса за застраховането;

5.Референции – най-малко две, удостоверяващи 3-годишен опит на кандидата в застрахователната дейност;

6. Декларация – по образец (приложение № 3)/оригинал/;

7. Юридически сведения за кандидата (приложение № 2)

8.Общи условия на застраховката;

9.Документ за закупена документация.

10.Документ за внесена гаранция за участие.

11. Подписано предложение за участие в процедурата от кандидата/оригинал/.

12.Копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за предходната финансова година

13.Действаща презастрахователна програма

2. Общи и специални условия на процедурата и изисквания към участниците.

Общи условия – Срок и място на изпълнение на услугата – една година от датата на подписване на договора; територията на Република България, „Пристанище Бургас” ЕАД.

Специални условия – офертата да е изготвена в съответствие с изискванията, посочени в документацията за участие и съгласно приложените описи.

Изисквания към участниците – до участие в конкурса се допускат кандидати, отговарящи на изискванията по Кодекса за застраховането, които имат най-малко 3-годишен опит в застрахователната дейност-предмет на процедурата; кандидатите следва да представят най-малко две референции от клиенти, с които са работили или  от постоянни партньори; кандидатите следва да посочат основните си презастрахователи. Кандидатите да предложат участие в положителния финансов резултат от застраховката без наличието на условия за подновяване на застраховката при същия застраховател.

Не могат да участват в конкурса кандидати, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления против стопанството или против собствеността, освен ако са реабилитирани; които са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност; които са производство по ликвидация; които са лишени от право да упражняват професия или дейност, отнасяща се до предмета на процедурата; които имат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – за удостоверяване на наличието или отсъствието на горните обстоятелства кандидатите попълват образец на декларация, представена в документацията.