О Б Я В Л Е Н И Е за продажба на дълготрайни материални активи - 14.09.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД--87/06.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции.

 

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения файл.

Търгът ще се проведе на 05.10.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 03.10.2018 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 04.10.2018 г.