ОБЯВА за Доставка на черни метали - 30.01.2018

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на черни метали”.

Тел. за справки:056/822081-С.Стоянов; 056/822014-М.Мутафян;

Опция на количествата-+/-20%. Критерий за оценка на офертите- цена- 95 точки, срок на доставка- 5 точки.

                Спецификация може да изтеглите от тук.

 

1. Срок и място на изпълнение на поръчката – една година от датата на подписване на договора; изпълнение чрез периодични доставки на база писмени заявки в рамките на договорените годишни количества в срок - съгласно предложението на кандидата /в календарни дни, считано от датата на заявката/; място на изпълнение - до склад в град Бургас.

2. Изисквания за качество: предложените метали да са в съответствие с техническите характеристики по спецификацията; да отговарят на БДС или приравнени на него стандарти, като в този случай се представя сравнителна таблица; при всяка доставка се представя сертификат за произход и качество, издаден от производителя; в ценовата оферта следва да се посочи търговската марка и произход на предлаганите метали.

3. Квалификационни изисквания към кандидатите

3.1. До участие в процедурата се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения; кандидатите следва да представят най-малко две референции от предходната календарна година, заверени копия от клиенти, с които са работили, удостоверяващи  опита в предмета на поръчката, от постоянни партньори или от браншови организации, в които членуват, както и доказателства за търговски взаимоотношения с производителите на стоманени въжета.

3.2. Не могат да участват в процедурата кандидати, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления против стопанството или против собствеността, освен ако са реабилитирани; които са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност; които са  в производство по ликвидация; които са лишени от право да осъществяват търговска дейност; които имат парични задължения към държавата или към общините по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

3.3. С офертата кандидатите представят следните документи: 1) презентация на кандидата; 2) удостоверение за актуално състояние /за юридическо лице/ или ЕИК; 3) удостоверение за регистрация по ЗДДС; 4) документи по т.3.1; 5) декларация за отсъствие на обстоятелствата по т.3.2.; 6) декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка, осъществени от кандидата,  предмет на процедурата, извършени през предходната година;  7) кандидатът представя доказателства/декларация за съответствие на предлаганите метали с изискваниете– документи, по преценка на кандидата; 8 ) документ за внесена гаранция за участие; 9) предложение, относно срок на фактическа  доставка.

Всички документи да са представени на български език или да са придружени с превод на български език.Всички представени с офертата документи следва да са заверени с подпис и печат на кандидата.

4. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане

4.1. В ценовата оферта да се посочат единични цени  в лева за всяка позиция от спецификацията и обща стойност без ДДС за всяка позиция и за цялата оферта. В цената да  са включени всички разходи за транспорт до склад на Възложителя, опаковка, мита, такси и др.

 4.2. Начин на плащане – чрез банков превод, съгласно предложение на кандидата /в календарни дни /, но не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на  доставката, издадена фактура и проведен входящ контрол.

5. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията.

6.1. С офертата кандидатът предоставя и документ, удостоверяващ, че същият е внесъл гаранция за участие в процедурата. Гаранцията  за участие е  в размер на 100 лв./сто лева/. Гаранцията се предоставя в една следните форми - парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за участие се задържа, когато кандидатът в процедурата оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти или е определен за изпълнител , но откаже да подпише договор. Гаранцията за участие се освобождава в 3- дневен срок от датата на подписване на договора по проведената процедура.

6.2. Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя при подписване на договора с определения за изпълнител кандидат в една от следните форми – парична сума или банкова гаранция. Гаранцията се освобождава след прекратяване действието на договора за доставка.

7. Офертата, придружена с изискуемите документи, следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, с надпис „Доставка на черни метали”, в деловодството на “Пристанище Бургас” ЕАД - партер до 17.00 ч. на 19.02.2018г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата

     8. Разглеждането на постъпилите оферти се извършва на 20.02.2018г. Комисията, назначена за отваряне и разглеждане на офертите, съставя протокол за оценяване и класиране на офертите със списък на допуснатите до участие и на отстранените оферти. Съгласно резултатите от класирането комисията предлага на изпълнителния директор определяне на изпълнител.