ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит - 05.2.2019

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2018 г ”.

 

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 25.02.2019г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

 

Срок за подаване на оферта-до 26.02.2019 г.

 

За справки: 056/822 014 М.Мутафян; 056/ 822260- Н.Тюфекчиев.