ОБЯВА за обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП- публично състезание  с предмет “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти,имущество и товари, разположени на територията на “Пристанище Бургас”ЕАД 

 

Крайният срок за получаване на офертите е 28.03.2019 г.

 

12.03.2019г.-Писмени разяснения по постъпило искане на 11.03.2019г.:

•Участникът следва да притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър или еквивалентно /и документи. За доказване съответствието с посоченият критерий за подбор, участникът следва да представи доказателства /в т.ч. документи/ по собствено усмотрение и съгласно своите възможности.