ОБЯВА за обявява провеждане на търг за продажба на ДМА - Ел. портален кран - 13.11.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив - Ел. портален кран „Сокол” № 9, инв. № 2548, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”, разположен на 22-ро к.м. в пристанищен терминал „Бургас Запад”.

Подробно описание на за условията на търга се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл  ТУК.

Търгът ще се проведе на 30.11.2017 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 28.11.2017 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 29.11.2017 г..

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 15.12.2017 г. в 10.00 часа.

За справки: тел. 0885519933, 056/ 822260, 056/822013.