ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за изпълнение на обект: Разрушаване (премахване ) на стари сгради - 12.12.2017

„Пристанище Бургас”ЕАД на  основание  чл. 20, ал.4 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за изпълнение на обект ”Разрушаване(премахване ) на стари сгради”.

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1.Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в РБългария.

2. Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от звено „Проектиране и строителство” при „Пристанище Бургас”ЕАД.

3. Начин на плащане: 100% след подписване на Акт образец 19 за окончателно извършената работа и Приемо-предавателен протокол за изчистена площадка.

4. Офертата трябва да съдържа:

4.1. Ценово предложение, съобразно приложената КСС;

4.2. Срок на валидност на предложението;

4.3.Валидно удостоверение за вписване  в централния професионален регистър на строителя за първа категория, втора  група строежи, както и копие от талона за регистрация, съгласно чл.137, ал.1, буква „а” от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.4 от Наредба за номенклатурата на видовете строежи;

4.4.Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката и запознаване  с техническите условия;

4.5. Декларация за сключване на допълнителна застраховка ”Трудова злополука на работниците и служителите, които ще бъдат ангажирани по обект ”Разрушаване(премахване ) на стари сгради”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” в случай, че кандидатът бъде избран за изпълнител;

4.6. Валидна застраховка”професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл.171 и чл.172 от ЗУТ, относно задължението на избрания за изпълнител кандидат да застрахова за професионалната си отговорност за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на задълженията си;

4.7.Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на предмета на поръчката;

4.8. Списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на настоящата поръчка.

4.9. Данни за лицето, което прави предложението;

4.10. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;

4.11.Удостоверение за регистрация по ЗДДС;

Срок за изпълнение на предмета на поръчката- 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

 

 Офертите придружени с изискуемите документи следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес”гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, „Пристанище Бургас”ЕАД, деловодство. Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: ”Разрушаване(премахване ) на стари сгради”, името на фирмата на кандидата с точен адрес, телефони и факсове за връзка.

Срок на подаване на офертите 22.12.2017 г.

За въпроси:Т.Димитрова-тел.056/822351.

КСС може да изтеглите от    т у к.