ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител за застрахователни услуги по  застраховка: Индустриален пожар - 22.12.2017

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.6 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване”,  при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до  16.01.2018г. включително.

Срок за подаване на офертите до 17.01.2018г. включително.

Дата на провеждане на процедурата-18.01.2018г.

Тел. За контакти-822249-Д.Трепечова;822014-М.Мутафян.

Цена на документацията -5 лв без ДДС.

Допълнителна информация може да намерите в прикачения файл  ТУК.