ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.05.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи в следните групи:

  1. І група- Машини, уреди и инструменти – приблизително тегло –23 500 кг./в две подгрупи/;
  2. ІІ група- Отоплителни уреди и съоръжения - приблизително тегло -10 000 кг.;
  3. ІІІ група- Електрически табла - приблизително тегло – 230 кг.;
  4. IV група – Климатици - приблизително тегло – 210 кг.

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачен файл към настоящото обявление  Т У К.

Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 302, срещу представен документ за платени 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30ч. до 16:30ч. до 25.05.2018 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 28.05.2018 г.

За справки: тел. 0885838630; тел.056/822015.