ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.12.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи в следните групи:

  • 1. Леки и товарни автомобили – приблизително тегло – 16.120 тона;
  • 2. Ремаркета и полуремаркета  – приблизително тегло – 25.190 тона;
  • 3. Мотокари –приблизително тегло – 7 тона.

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачен файл към настоящото обявление  ТУК.

Търгът ще се проведе на 10.01.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 08.01.2018 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 09.01.2018 г.

За справки: тел. 0885838630- Ченко Пенчев- по технически въпроси.