ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 18.12.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции.

Подробно описание на активите, начални цени, размер на депозитите, условията по търга и др.  се съдържат в прикачения към настоящото обявление файл  ТУК. 

Търгът ще се проведе на 05.01.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 03.01.2018 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 04.01.2018 г.

Когато на търга не се явят кандидати за съответни позиции, той се обявява за непроведен по отношение на тези позиции и ще се проведе повторно на 19.01.2018 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.0888830405, 0887206868, 0885519933, 056/ 822260, 056/822013.