Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции: 25 инвентарни обекта - 25.06.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции- 25 инвентарни обекта.

 

Подробно описание на активите, начални цени, размер на депозитите, условията по търга и др.  се съдържат в прикачения към настоящото обявление файл  ТУК.

 

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 12.07.2018 г. включително.

 

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30ч. на 13.07.2018г.

 

Когато на търга не се явят кандидати за съответни позиции, той се обявява за непроведен по отношение на тези позиции и ще се проведе повторно на 30.07.2018 г. в 10.00 часа.

 

За справки: тел.0888830405,  056/822014.