ОБЯВА за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 29.01.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД--87/06.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции.

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване , начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачен файл   ТУК.

Търгът ще се проведе на 19.02.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 15.02.2018 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 16.02.2018 г.