ОБЯВА за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на задбалансови активи - 16.03.2018

 

            “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на задбалансови активи – лодки, собственост на дружеството.

Подробно описание на задбалансовите активи, начални цени, размер на депозитите, условията по търга и др.  се съдържат в прикачения към настоящото обявление файл  TУК.

Търгът ще се проведе на 03.04.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 5,00 лв. /пет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 30.03 2018 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 02.04.2018 г..

За справки: тел.0886 317 112, 056/822013.