ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда Магазия 1 - 05.04.2018

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-39/15.02.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД, обявява, че открива  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „Магазия 1” с идентификатор 07079.618.1019.9, разположена на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток 1”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 / УПИ VI, кв. 1/ по плана и ККР на гр. Бургас, а именно:

Позиция І.Билетен център 1- с площ от 10.13 кв.м.;

Позиция ІІ. Билетен център 2- с площ от 7.14.кв.м.;

Позиция ІІІ. Билетен център 3-  с площ от 7.14 кв.м.;

Позиция ІV. Билетен център 4- с площ от 7.76 кв.м.

Описът на обектите е поставен на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и в обявлението публикувано в прикачения файл.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 07.05.2018 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 08.05.2018 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 09.05.2018 г. от 10.00 ч..

Първоначална тръжна месечна наемна цена на обектите по позиции, определена съгласно чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, както следва:

Позиция І.Билетен център 1- 131.46( сто тридесет и един лев и четиридесет и шест стотинки) лева без ДДС;

Позиция ІІ. Билетен център 2- 92.66( деветдесет и два лева и шестдесет и шест  стотинки) лева без ДДС;

Позиция ІІІ. Билетен център 3- 92.66( деветдесет и два лева и шестдесет и шест  стотинки) лева без ДДС;

Позиция ІV. Билетен център 4- 110.72( сто и десет лева и седемдесет и две стотинки) лева без ДДС

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита  за участие е, както следва:

Позиция І.Билетен център 1- 525.84( петстотин двадесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки) лева ;

Позиция ІІ. Билетен център 2- 370.64( триста и седемдесет лева и шестдесет и четири стотинки) лева;

Позиция ІІІ. Билетен център 3- 370.64( деветдесет и два  лева и шестдесет и шест стотинки) лева;

Позиция ІV. Билетен център 4- 422.88( четиристотин двадесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) лева

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа  след закупуване на тръжната документация и съгласуване на времето за извършване на оглед.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 33 – Емил Кирилов – ръководител звено”АСУ”, тел. 056/82 23 01 – Денка Русева – организатор”СБВ” в звено „АСУ”.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга, за който се участва, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес.Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

Приложените документи вижте ТУК:

1. Заповед

2. Скица