ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1” - 25.05.2017

  1. "Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-67/10.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД, обявява, че открива  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1” с идентификатор 07079.618.1019.9, разположена на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток 1”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 / УПИ VI, кв. 1/ по плана и ККР на гр. Бургас, а именно:

Позиция І.Билетен център 1- с площ от 8.73 кв.м.;

Позиция ІІ. Билетен център 2- с площ от 6.03.кв.м.;

Позиция ІІІ. Билетен център 3-  с площ от 6.06 кв.м.;

Позиция ІV. Билетен център 4- с площ от 6.53 кв.м.

Заповедта за откриване на търга е поставена на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и в прикачен файл към настоящото обявление.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 12.06.2017 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 13.06.2017 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч..

Първоначална тръжна месечна наемна цена на обектите по позиции, определена съгласно чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, както следва:

Позиция І.Билетен център 1- 109( сто и девет) лева без ДДС.

Позиция ІІ. Билетен център 2- 75( седемдесет и пет) лева без ДДС

Позиция ІІІ. Билетен център 3- 76(седемдесет и шест) лева без ДДС

Позиция ІV. Билетен център 4- 82( осемдесет и два) лева без ДДС

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита  за участие е, както следва:

Позиция І.Билетен център 1- 436(четиристотин тридесет и шест) лева;

Позиция ІІ. Билетен център 2- 300( триста) лева ;

Позиция ІІІ. Билетен център 3- 304(триста и четири) лева;

Позиция ІV. Билетен център 4- 328( триста двадесет и осем) лева;

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа  след закупуване на тръжната документация и съгласуване на времето за извършване на оглед.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 33 – Емил Кирилов – ръководител звено”АСУ”, тел. 056/82 23 01 – Денка Русева – организатор”СБВ” в звено „АСУ”.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга, за който се участва, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес.Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1.

2. Заповед-2