ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 200 кв.м - 29.05.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-105/20.04.2017 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05-292 от 26.05.2017 г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 200 /двеста/ кв.м., разположена в поземлен имат с идентификатор 070079.618.1019, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, върху която да се разположи преместваем обект – „сглобяема шатра” в района на Зона за обществен достъп, по реда и при условията на чл.19, ал.1 от ЗДС, съгласно приложена към тръжната документация графична схема.

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 28.06.2017 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 29.06.2017 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10.00 ч.

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на обект- открита площ от 200 /двеста/ кв.м., разположена в поземлен имат с идентификатор 070079.618.1019, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, върху която да се разположи преместваем обект – „сглобяема шатра” в района на Зона за обществен достъп.

Допълнителна информация може да намерите в прикачените файлове:

1.Заповед

2.Скица