ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 71.00 кв. м. - 31.05.2017

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-106/20.04.2017 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05/293 от 30.05.2017 г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 71.00 кв.м.за разполагане на преместваем „шоурум”в района на Зона за обществен достъп, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, разположена в поземлен имот с идентификатор 070079.618.1019, съгласно приложена към настоящата документация скица. Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 17.00 часа на 03.07.2017 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 04.07.2017 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 05.07.2017 г. от 10.00 ч.

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на обособена открита площ от 71.00 кв.м.за разполагане на преместваем „шоурум”в района на Зона за обществен достъп, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, разположена в поземлен имот с идентификатор 070079.618.1019.

 Повече информация може да намерите в прикачения файл  ТУК.