ОБЯВА за търг за продажба на бракуван дълготраен материален актив, технологичен отпадък и меден проводник - 24.10.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракуван дълготраен материален актив, технологичен отпадък и меден проводник, обособени в следните групи:

  • 1 .Бункер за зърно – приблизително тегло – 14 тона;
  • 2. Технологичен отпадък – приблизително тегло – 100 тона;
  • 3. Меден проводник –приблизително тегло – 100 кг..

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачен файл към настоящото   обявление   ТУК.

Търгът ще се проведе на 10.11.2017 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 08.11.2017 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 09.11.2017 г.

За справки: тел. 0885838630- Ченко Пенчев- по технически въпроси.