О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 24.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 24.10.2018 г.

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на  повторен търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции 1,2,3,4,5,12,13,14 от Заповед №РД05/354 от 12.09.2018 - 10,08,2018

ОБЯВА за провеждане на  повторен търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции 1,2,3,4,5,12,13,14 от Заповед №РД05/354 от 12.09.2018 - 10,08,2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД--87/06.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните тех...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - 20-тонен козлови кран КП2Е № 60 - 27.09.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - 20-тонен козлови кран КП2Е № 60 - 27.09.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за  участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на на индустриални гуми и транспортни гуми - 27.08.2018г

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет : Доставка на на индустриални гуми и транспортни гуми - 27.08.2018г

  „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в ...