Tърговска поръчка с предмет „Избор на борсов посредник за сключване при процедура на договаряне без обявление на договор за доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А-95 чрез стоковата борса

Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ, решение на Съвета на директорите от 04.09.2012 г. и Раздел ІІІ от ВПУКРПС обявява покана към потенциални кандидати за борсово представителство и посредничество за участие в процедура за възлагане на търговска поръчка с предмет „Избор на борсов посредник за сключване при процедура на договаряне без обявление на договор за доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А-95 чрез стоковата борса”. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 27.09.2012 г. в запечатан плик с обозначени: предмет на процедурата, фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс и по възможност ел. адрес. Към офертата следва да се приложи валидно удостоверение за вписване в регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стоковата борса, както и /незадължително/ други удостоверения, сертификати, удостоверяващи опит и възможност за изпълнение на работата. Участник – търговско дружество следва да посочи ЕИК. Критерий за оценка: най-ниска цена. За справки: тел. 056/822010 В. Джунджурова, тел. 056/822529 Ст. Попов. Проект на договор и Поръчка-спецификация може да изтеглите

от тук  и от тук