Tърговска поръчка с предмет „Избор на борсов посредник за сключване при процедура на договаряне без обявление на договор за доставка на смазочни масла чрез стоковата борса”

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ, решение на Съвета на директорите от 04.09.2012 г. и Раздел ІІІ от ВПУКРПС обявява покана към потенциални кандидати за борсово представителство и посредничество за участие в процедура за възлагане на търговска поръчка с предмет „Избор на борсов посредник за сключване при процедура на договаряне без обявление на договор за доставка на смазочни масла чрез стоковата борса”. Оферти се подават в деловодство на „Пристанище Бургас” ЕАД в срок до 17,00 часа на 27.09.2012 г. в запечатан плик с обозначени: предмет на процедурата, фирма/име на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон/факс и по възможност ел. адрес. Към офертата следва да се приложи валидно удостоверение за вписване в регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стоковата борса, както и /незадължително/ други удостоверения, сертификати, удостоверяващи опит и възможност за изпълнение на работата. Участник – търговско дружество следва да посочи ЕИК. Критерий за оценка: най-ниска цена. За справки: тел. 056/822010 -В. Джунджурова, тел. 056/822529 -Ст. Попов. Проект на договор и Поръчка- спецификация може да изтеглите   от тук и

 от тук