Уведомление за поверителност:
кандидати за работа

С настоящото Уведомление за поверителност: кандидати за работа, Ви информираме кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, за какви цели, на какво основание ги обработваме, как ги съхраняваме и използваме и какви са Вашите права.

КОИ СМЕ НИЕ?

„Пристанище Бургас” ЕАД (наричано по-долу „Дружество“) е пристанищен оператор в пристанище за обществен транспорт с национално значение, който обработва насипни и генерални товари, както и обслужва пътнически и круизни кораби. Данните ни за контакт са:

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

гр. Бургас, 8000,

ул. “Княз Ал. Батенберг” № 1

тел.:  (056) 822 222

факс:(056) 822 156

e-mail: headoffice@port-burgas.com

www.port-burgas.bg

За ръководството на Дружеството защитата на личните данни е от голямо значение. Наша отговорност е да Ви гарантираме, че личните данни на Вас, като кандидати за свободни позиции в Дружеството се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

В процеса на подбор ние обработваме следните категории лични данни: три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, образование, професионална квалификация, данни относно професионалната Ви биография; други данни, които сте посочили по собствено желание в автобиографията си или в други документи, които сте предоставили при кандидатстване за работа в Дружеството.

С КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ГИ ОБРАБОТВАМЕ?

Вашите лични данни ще бъдат обработени за следните цели и основания: провеждане на процедура за подбор на персонал, в която Вие сте участвали, за да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит, като оценим получените кандидатури спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания - на основание предварителни стъпки преди сключване на трудов договор, както и на основание на законовите ни задължения като работодател. Ние оценяваме кандидатурата Ви спрямо поставените за позицията критерии. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура, в тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си данни доброволно.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни след приключване на процедурата за подбор, в която сте участвали в едно годишен срок, след което те ще бъдат унищожени, съобразно нашите „Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в „Пристанище Бургас” ЕАД”, които са съобразени с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи Ваши лични данни са надлежно защитени от нас със съответните организационни и технически мерки. Информацията не се съхранява извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Когато в процедура по подбор сме изисквали да ни се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, кандидатите за свободни позиции, които не са одобрени за назначаване, могат писмено да поискат в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получат обратно представените документи.

Как използваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Достъп до личните Ви данни в Дружеството имат упълномощени служители в изпълнение на своите основни задължения. Всеки служител, който има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощен и е длъжен да си служи с данните като поверителни.

КаКви са вашите права?

Вашите права, като субекти на лични данни са: право на информираност, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение, право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, право на оттегляне на съгласие, ако е дадено такова, право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Може да ги упражните чрез подаване на писмено искане/възражение до адреса на дружеството: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг”№1 или на е-mail: headoffice@port-burgas.com.

Можете да се запознаете подробно с тях и начина на упражяването им и в Политика ни за поверителност, публикувана на нашия уеб сайт: http://port-burgas.bg.

ИМАте ВЪПРОСИ?

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас на емайл: headoffice@port-burgas.com.