Уведомление за поверителност:
контрагенти

С настоящото Уведомление за поверителност: контрагенти, Ви информираме кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, за какви цели, на какво основание ги обработваме, как ги съхраняваме и използваме, с кого ги споделяме и какви са Вашите права.

КОИ СМЕ НИЕ?

„Пристанище Бургас” ЕАД (наричано по-долу „Дружество“) е пристанищен оператор в пристанище за обществен транспорт с национално значение, който обработва насипни и генерални товари, както и обслужва пътнически и круизни кораби. Данните ни за контакт са:

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

гр. Бургас, 8000,

ул. “Княз Ал. Батенберг” № 1

тел.:  (056) 822 222

факс:(056) 822 156

e-mail: headoffice@port-burgas.com

www.port-burgas.bg

За ръководството на Дружеството защитата на личните данни е от голямо значение. Наша отговорност е да Ви гарантираме, че личните данни на Вас, като контрагенти, а именно клиенти, доставчици, партньори, обучаеми и наематели в Дружеството се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ и с какви цели ги обработваме?

Ние събираме Вашите лични данни във връзка със сключване на договори и по повод търговските/партньорските си взаимоотношения с Вас, свързани и/или съпътстващи с предмета на дейност на Дружеството, като наша политика е да събираме данни, ограничени до необходимото. Видовете данни, които събираме са лични данни на представляващите и упълномощените лица на контрагентите - юридически лица, лични данни на физическите лица действителни собственици на контрагентите - юридически лица, лични данни на лицата определени да представляват дружеството и/или да водят кореспонденцията с Дружеството, както и лични данни на физическите лица контрагенти. Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по договор и по повод търговските/партньорските си взаимоотношения с Вас, са следните: име, ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, електронен адрес, телефон, данни по лична карта или паспортни данни, банкова информация и др., както и други данни, които сте посочили по собствено желание или в други документи, които сте ни предоставили. Ние ще използваме личните данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните/партньорските си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси. При отказ да бъдат предоставени изисканите лични данни или при невъзможност да бъдат предоставени, Дружеството има право да откаже да сключи договор, да прекрати вече сключен такъв или да прекрати търговските си/партньорски  взаимоотношения с Вас.

В определени случаи Вие получавате пропуск/достъп до Дружеството, за който предоставяте своите лични данни на законово основание. В Дружеството се използва видеонаблюдение, което е организирано с цел индивидуализиране на физически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейност и Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, за което Ви информираме с надпис. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи Ваши лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки определени в нашите „Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в „Пристанище Бургас” ЕАД”.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на договорното отношение между нас, счетоводното, търговско и гражданско законодателство, след което те ще бъдат унищожени по нашите вътрешни процедури, които са съобразени с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Информацията не се съхранява извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Как използваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Достъп до личните Ви данни в Дружеството имат упълномощени служители в изпълнение на своите основни задължения. Всеки служител, който има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощен и е длъжен да си служи с данните като поверителни.

С КОГО споделяме Вашите данни?

Дружеството има законово или договорно задължение да предоставя Ваши лични данни на трети страни, по-конкретно те са:

< >Държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им, както следва: Национална агенция по приходите, Органи на съдебна власт, Министерство на вътрешните работи, Комисията за защита на личните данни, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на конкуренцията, други органи на държавна или местна власт; Освен на държавни органи във връзка с техните задължения по закон, Ваши лични данни може да бъдат предоставяни и на обслужващите ни дружества, на които сме възложили обработването на данни по определения законов ред, например като охрана, софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи.headoffice@port-burgas.com.

 

Можете да се запознаете подробно с тях и начина на упражяването им и в Политика ни за поверителност, публикувана на нашия уеб сайт: http://port-burgas.bg.

ИМАте ВЪПРОСИ?

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас на е-mail: headoffice@port-burgas.com.