УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
         служители/работници и изпълнители по граждански договори

За ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД (наричано по-долу „Дружество“) защитата на личните данни е от голямо значение. Наша отговорност е и да Ви гарантираме, като наши служители/работници или изпълнители на граждански договори, че личните Ви данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. С това уведомление за поверителност, Ви информираме какви лични данни събираме за Вас, за какви цели, как ги обработваме, как ги съхраняваме и използваме, какви са Вашите права и с кого ги споделяме.

Какви лични данни събираме и с какви цели ги обработваме?

Политика ни е да събираме лични данни за Вас, като наши служители/работници и изпълнители на граждански договори, ограничени до необходимото. В хода на дейностите се обработват Ваши лични данни за идентификация Ви, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и гражданските правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпрос. Тези данни Вие предоставяте на Дружеството чрез документите за кандидатстване и при сключване на трудови или граждански договори. В процеса на работа те се допълват и се актуализират. Задължени сме да водим лично трудово досие на всеки член от персонала или папка за изпълнителите по граждански договори. В него/нея се съхраняват документите с възникването, изменението и прекратяването на трудовото или гражданското Ви правоотношение с Дружеството, както и допълнителната  информация, свързана с отпуски, командировки и други. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи Ваши лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки определени в нашите „Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в „Пристанище Бургас” ЕАД” и са съобразени с всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни.

Целите, за които събираме и обработваме личните Ви данни, са изцяло свързани с:

  • Трудово или гражданско правоотношение. При назначаване и сключване на трудов договор, както и при сключване на граждански договор с Вас, дружеството има законово задължение да събира и да обработва определени документи, съдържащи Вашите лични данни, като например имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето и др.
  • Финансови отношения. При изплащане на работната заплата и други възнаграждения, по командировачни заповеди и др. имаме законово задължение да обработваме Вашите лични данни, като например  информация за номер на банкова сметка, имена,  ЕГН и др.
  • Изпълнение на законови задължения. Задължени сме да спазваме определени административни процедури, както и да издаваме документи на служителите/работниците, свързани с техните трудовоправни отношения с Дружеството, като например паспортни данни, снимка, адрес, телефон за връзка и други.
  • В случаите, в които събираме и обработваме Ваши чувствителни категории лични данни, имаме законово основание, като например здравен статус, генетични данни и др. Това се налага например при изплащане на парични обезщетения при болест, майчинство и други. Дружеството не събира чувствителни лични данни извън тези, за които имаме законово задължение.

Дружеството обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Във връзка с изпълнението на трудови или граждански правоотношения Дружеството обработва само изискуемите от закона Ваши лични данни, които се съхраняват в определените срокове от трудовото, осигурително, гражданското законодателство или вътрешен акт на Дружеството. Например кадрови досиета включващи: трудови договори, копия на длъжностни характеристики, отпуски, сертификати за квалификация, курсове, атестации и др. – 50 години; лични досиета - 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася и др. Информацията не се съхранява извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Как използваме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Достъп до личните Ви данни в Дружеството имат упълномощени служители в изпълнение на своите основни задължения. Всеки служител, който има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощен и е длъжен да си служи с данните като поверителни. При сключване на трудов/граждански договор Вие получавате пропуск, за които предоставяте своите лични данни на законово основание. Определени служители получават служебен телефонен номер/телефон/ и имейл адрес. Имената на служители, тяхната длъжност, както и служебен имейл адрес, телефонен номер, определени от Изпълнителния директор се отразяват на електронната страница, находяща се в меню, с наименование „Контакт”, на интернет сайта на Дружеството: http://port-burgas.bg .

В Дружеството се използва видеонаблюдение, което е организирано с цел индивидуализиране на физически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейност и Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, за което Ви информираме с надпис.

КаКви са вашите права?

Вашите права, като субекти на лични данни са: право на информираност, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение, право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, право на оттегляне на съгласие, ако е дадено такова, право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е с адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2.

Може да ги упражните чрез подаване на писмено искане/възражение до адреса на дружеството: гр.Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг”№1 или на е-mail: headoffice@port-burgas.com. Писменото искане/възражение ще бъде разгледано в рамките на 30 календарни дни от получаването, след което ще бъдете писмено уведомени. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което Дружеството ще Ви информира своевременно.

Можете да се запознаете подробно с Вашите права и начина на упражяването им в Политика ни за поверителност, публикувана на нашия уеб сайт: http://port-burgas.bg  .

С КОГО споделяме Вашите данни?

Дружеството има законово и договорно задължение да предоставя Ваши лични данни на трети страни, по-конкретно те са:

  • Държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им, както следва: Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебна власт, Комисията за защита на личните данни и други органи на държавна или местна власт - при поискване и/или във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред;
  • Освен на държавни органи във връзка с техните задължения по закон, събраните лични данни може да бъдат предоставяни и на: банки и пенсионни дружества – например за изплащане на възнаграждения, при кандидатствате за кредит или за пенсионно осигуряване, по Ваше искане, можем да споделим лична информация за Вас с банки и пенсионни дружества; както и на обслужващите ни дружества, на които сме възложили обработването на данни по определения законов ред, например като охрана, софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи.

ИМАте ВЪПРОСИ?

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, можете да се обърнете съответно служители/работници към звено “Човешки ресурси”, а изпълнители на граждански договори към „Правна група”, или не се колебайте да се свържете с нас на емайл: headoffice@port-burgas.com.