О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 24.10.2018 г.

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции- 8 инвентарни обекта.

Подробно описание на активите, начални цени, размер на депозитите, условията по търга и др. се съдържат в прикачен файл към публикуваното обявление.

Търгът ще се проведе на 09.11.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 07.11.2018 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 08.11.2018 г.

Когато на търга не се явят кандидати за съответни позиции, той се обявява за непроведен по отношение на тези позиции и ще се проведе повторно на 15.11.2018 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.0888830405,  056/822014.