ОБЯВА провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”. Видове застраховки: Раздел А. Застраховка „Индустриален пожар”; Раздел Б. Застраховка „Обща гражданска отговорност” на „Пристанище Бургас” ЕАД за щети на трети лица; Раздел В. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства; Раздел Г. Рискова застраховка „Живот”; Раздел Д. Застраховка на плавателни съдове-яхти; Раздел Е. Задължителна застраховка „Трудова злополука”, съгласно изискванията на Нарадбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до 16.12.2015г. включително.

Срок за подаване на офертите до 17.12.2015г. включително.Дата на провеждане на процедурата-18.12.2015г.

Тел. За контакти-822249-Н.Тюфекчиев;822014-М.Мутафян.

Цена на документацията -50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие на кандидатите в конкурса - парични сума в размер на:

за Раздел А- 200,00 лв.; за Раздел Б – 400,00 лв.; за раздел В – 300,00 лв.; за раздел Г – 400,00 лв.; за раздел Д – 100,00 лв.; за раздел Е – 100,00 лв.

Гаранцията за участие се плаща ефективно до 17.12.2015г. в главната каса на „Пристанище Бургас” ЕАД или по сметка.

Гаранция за изпълнение на договора за услугата - 3% от стойността на договора.

Закупилите конкурсна документация кандидати имат право на оглед на обектите, предмет на конкурса всеки делничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч., считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса до крайната дата за подаване на предложенията в присъствието на г-жа Д.Трепечова – счетоводител в отдел „СО”.

Критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта и тежест на показателите в комплексната оценка, в т.ч.:

Раздел А) Застраховка „Индустриален пожар” -а)  застрахователна премия (предложена цена) – 85т.;  б) срок за изплащане на застрахователното обезщетение – 10 т. ; в) начин на плащане на застрахователната премия -5 т;

Раздел Б) Застраховка „Обща гражданска отговорност”- a) застрахователна премия (предложена цена) - 75 т.; б) срок за изплащане на застрахователното обезщетение – 10 т.; в)начин на плащане на застрахователната премия -5 т.; г) франшиз/самоучастие на застрахования/ – 10 т.;

Раздел В) Застраховка „Автокаско” на МПС - a) застрахователна премия (предложена цена) - 80 т.; б) срок за изплащане на застрахователното обезщетение – 5 т. ; в) начин на плащане на застрахователната премия – 5 т.; г) застрахователна сума- 10 т.;

Раздел Г) Рискова застраховка „Живот”- a) застрахователна премия (предложена цена) – 75 т.; б) срок за изплащане на застрахователното обезщетение – 10 т. ; в) начин на плащане на застрахователната премия – 5 т.; г) размер на застрахователно обезщетение при временна загуба на трудоспособност от злополука, професионално заболяване от 20-40 дни, при временна загуба на трудоспособност от злополука, професионално заболяване от  40-60 дни и при временна загуба на трудоспособност от злополука, професионално заболяване  над 60 дни – 5 т.; д) Размер на застрахователно обезщетение при временна загуба на трудоспособност от общо заболяване   от 40-60 и при временна загуба на трудоспособност от общо заболяване    над 60 дни – 5 т.;

Раздел Д) Застраховка „Плавателни съдове”- a) застрахователна премия (предложена цена) - 85 т.; б) срок за изплащане на застрахователното обезщетение – 10 т. ; в) начин на плащане на застрахователната премия – 5 т.;

Раздел Е) Задължителна застраховка „Трудова злополука” на персонала на „Пристанище Бургас” ЕАД, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска”Трудова злополука” – a) застрахователна премия (предложена цена) - 75 т.; б) срок за изплащане на застрахователното обезщетение – 10 т. ; в) начин на плащане на застрахователната премия – 10 т.; г) участие в положителния финансов резултат – 5 т.