ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - 09.04.2020

            „Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.13б, във връзка с чл. 14 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за следните видове услуги:

     Обособена позиция І.Свободни  парични средства- депозити до 1 000 000 лв.;

   Обособена позиция ІІ.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.”

Срок и място на изпълнение на услугата – за срок от 1  година от датата на подписване на договор.

1. Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД – ет. 3, стая № 303, срещу представен документ за платени 10 лв. /без ДДС/, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 27.04.2020 г.

2. Предложението за участие в конкурса, придружено с изискуемите документи, следва да бъде представено в запечатан, непрозрачен плик, надписан: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за следните видове услуги:

          Обособена позиция І.Свободни парични средства- депозити до 1 000 000 лв.;

         Обособена позиция ІІ.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.”, в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД - партер до 17.00 ч. на 28.04.2020 г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, и по възможност електронен адрес както и фирмено наименование на участника.

3. Гаранция за участие на кандидатите в конкурса –

За обособена позиция І.Свободни парични средства- депозити  - 1000.00/хиляда/ лв.

За обособена позиция ІІ.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки-1000.00/хиляда/ лв.Видът на гаранцията- парична сума или банкова гаранция се избира от участника. Гаранцията за участие се плаща ефективно до  последния ден в който се подават документи за участие в конкурса и преди подаването на предложението за участие.

 Гаранцията се представя и освобождава, съгласно условията в конкурсната документация.

4. Дата, място и час на провеждане на конкурса – в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет. 3, от 10.00 ч. на 29.04.2020г.

 

МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

След като цялостната документация на всеки кандидат бъде проверена и се установи, че отговаря на на обявените условия, офертите ще се оценяват по следния начин:

Критерии за оценка и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка - икономически най-изгодна оферта, в т.ч.:

Критерии за оценка и тяхната тежест:

 

            По обособена позиция І. Свободни парични средства-депозити

 

Позиция 1. Свободни парични средства – депозити до 1 000 000 лева

 

Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение се получава както следва:

КО = НК*0,4 + КК*0,6

 

І. Неколичествени критерии(НК) - НК = Т1*С1 + Т2*С2+Т3*С3

 

НК се формира по следните критерии:

Т1 – Надеждност на платформата за интернет банкиране                                                       С1=2

Максимална оценка -10 т.

Възложителят оценява предложенията на участниците по този показател, както следва:

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис и получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 10 точки.

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис, но без възможност за получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 5 точки.

 

Т2 – Срок за обслужване на плащанията  С2=4

Максимална оценка -10 т. ще получи кандидатът посочил най кратък срок като се дава числов израз в часове в цяло число  . Предложенията на другите кандидати ще се оценяват реципрочно по формулата: (А/Б)*10= Оценка на оценяваната оферта, където А е най краткия срок за обслужване  а Б е  офертата, оценявана в момента.

Т3 – Възможност за теглене от и внасяне по срочен депозит           С3=4

 

Максимална оценка -10 т.Възможност за теглене и внасяне по срочен депозит до 20% от стойността му като стойността на главницате на депозита се променя в рамките на диапазона + - 20% от първоначалния му размер ,без това да влошава договорените лихвенни условия (Да =10 точки ;Не=0 точки)

 

ІІ. Количествени критерии (КК) - КК = Ф1* j1 + Ф2* j2 +Ф3*j3

 

КК се формира по следните критерии:

Ф1 – Лихвени условия                                                                                       ”j1= 4

Максимална оценка - 10т. ще получи участникът предложил най-висока цена при едномесечен депозит на услугата, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата (А/Б)*10 = Оценка за оценяваната оферта, където А е цената на предложението, оценявано в момента, а Б е най- висока цена.

 

 

Ф2 – Минимално изискуемо салдо по депозитна сметка в лева               j2= 4

 

 

Максимална оценка - 10т. ще получи участникът предложил най-малко изискуемо салдо по депозитна сметка в лева  а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата (А/Б)*10 = Оценка за оценяваната оферта, където А  предложеното най-малко изискуемо салдо по депозитна сметка в лева, а Б цената на предложението, оценявано в момента.

Ф3 – Условия за предсрочно закриване                                                      j3= 2

Максимална оценка - 10т. ще получи участникът предложил най-висока лихва при предсрочно  закриване на депозита , а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата (А/Б)*10 = Оценка за оценяваната оферта, където А е цената на предложението, оценявано в момента , а Б е най-висока лихва при предсрочно  закриване на депозита

Участник, събрал максимален брой точки по комплексна оценка, се класира на първо място.

 

По обособена позиция ІІ. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и др.сметки

 

Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение се получава както следва:

КО = НК*0,4 + КК*0,6

 

І. Неколичествени критерии(НК) - НК = Т1*С1 + Т2*С2+Т3*С3

 

НК се формира по следните критерии:

Т1 – Надеждност на платформата за интернет банкиране                          С1=2

Възложителят оценява предложенията на участниците по този показател, както следва:

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис и получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 10 точки.

            Участници с платформа за интернет банкиране, позволяваща достъп чрез електронен квалифициран подпис, но без възможност за получаване на SMS/E-mail известия, алармиращи потребителите за влизане в електронното банкиране от различен IP адрес, получават 5 точки.

 

Т2 – Срок за обслужване на плащанията  С2=4

Максимална оценка -10 т. ще получи кандидатът посочил най кратък срок като се дава числов израз в часове в цяло число  . Предложенията на другите кандидати ще се оценяват реципрочно по формулата: (А/Б)*10= Оценка на оценяваната оферта, където А е най краткия срок за обслужване  а Б е  офертата, оценявана в момента.

 

Т3 – Развитие на клонова мрежа           С3=4

 

Максимална оценка -10 т. ще получи кандидатът, с най-голям брой офиси,в Бургас .Предложенията на другите кандидати ще се оценяват реципрочно по формулата: (А/Б)*10= Оценка на оценяваната оферта, където А е  офертата, оценявана в момента, а Б е най големия брой офиси в Бургас .

 

 

ІІ. Количествени критерии (КК) - КК = Ф1* j1 + Ф2* j2 + Ф3*j3

 

КК се формира по следните критерии:

Ф1 – Такси и комисионни при осъществяване на различните разплащания               ”j1= 2

Максимална оценка - 30т.Определя се по следната формула

 

Ф.1 = Ф.1.1 + Ф.1.2+Ф.1.3

 

 

Възложителят оценява разходите по изходящи преводи в лева и валута - такса вътрешен банков превод и такса превод към друга банка.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

 

 

Ф.1.1. Такса междубанков  превод в лева - в абсолютна стойност  10 точки

 

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

 

Ф.1.1 = (Ф.1.1 min : Ф.1.1n)* 8, където

 

Ф.1.1min – най - ниската предложена такса получена в резултат на сбора  -

Такса за междубанкови  преводи в лева, наредени на хартиен носител + Такса за междубанкови преводи в лева, наредени по електронен път

Ф.1.1n – таксата предложена от оценяваното в момента предложение  получена в резултат на сбора  -

Такса за междубанкови  преводи в лева, наредени на хартиен носител + Такса за междубанкови  преводи в лева, наредени по електронен път

Ф.1.2. Такса вътрешно  банков превод в лева - в абсолютна стойност  10 точки

 

 Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 10 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

 

Ф.1.2 = (Ф.1.2 min : Ф.1.2n)* 8 , където

 

Ф.1.2min – най- ниската предложена такса получена в резултат на сбора  -

Такса за вътрешно банкови  преводи, наредени на хартиен носител + Такса за вътрешно банкови  преводи, наредени по електронен път

Ф.1.2n – таксата предложена от оценяваното в момента предложение  получена в резултат на сбора  -

Такса за вътрешно банкови  преводи, наредени на хартиен носител + Такса за вътрешно банкови  певоди наредени по електронен път

 

Ф.1.3 Такси и комисионни по касови операции -  10 точки

 

Възложителят оценява разходите по касови операции.

Участниците не могат да оферират отрицателно число.

 

Възложителя оценява средна стойност на сумата парични средства които могат да бъдат изтеглени без такса ежедневно по една банкова сметка - в абсолютна стойност

 

Ф.1.3 = (Ф.1.3n : Б.1.3max)* 10 , където

 

Ф.1.3max – най- високата предложена сума

Ф.1.3n – сумата предложена от n-тия участник

 

Ф2 – Лихвени условия                                      j2= 4

Максимална оценка - 5т. ще получи участникът предложил най-висока цена на услугата, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата (А/Б)*5 = Оценка за оценяваната оферта, където А е лихвата на предложението, оценявано в момента, а Б е най високата педложена лихва

Ф3 – Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева  при ползване на хартиени и електронни извлечения j2= 4

Максимална оценка - 5т.

Участник предложил такса равна на 0 – получава максималния брой от 5 точки, всички останали предложения се оценяват по следната формула:

 

Ф.3 = (Ф.3 min : Ф.3n)* 3 , където

 

Ф2.3min – най- ниската предложена такса

Ф.3n – таксата предложението   оценявано в момента

Участник, събрал максимален брой точки по комплексна оценка, се класира на първо място.