ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 17.12.2018

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства” и Застраховка „Злополука на пътниците в моторните превозни средства”.

            Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена всеки работен ден в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД-стая № 303, срещу 50 лв. /без ДДС/, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., до 15.01.2019 г. включително.

            Предложението за участие в конкурса, придружено с изискуемите документи следва да бъде представено в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД- партер до 17.00 ч. на 16.01.2019 г.

Критерии за оценка на офертите и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Раздел А. - a) застрахователна премия (предложена цена) - 85 точки; б) лимит на отговорност за имуществени вреди - 5 точки; в) лимит на отговорност за неимуществени вреди – 5 точки; г) срок на изплащане на обезщетението при настъпване на застрахователното събитие – 5 точки.

Раздел Б. a) застрахователна премия (предложена цена)80 точки; б) брой на покритите рискове предлагани от кандидата - 5 точки; в) начин на плащане на застрахователната премия – 10 точки; г) срок за изплащане на обезщетенията -5 точки

С предложението кандидатите представят следните документи: 1) подписана презентация на кандидата; 2) удостоверение за актуално състояние или ЕИК; 3) удостоверение за регистрация на Идентификационен номер; 4) разрешително за извършване на дейност по приложение № 1 на Кодекса за застраховането; 5)  договори и референции по т.1.3.1.; 6) декларация за отсъствие на обстоятелствата по т.1.3.2.;7) документ за закупена документация; 8) документ за внесена гаранция за участие;

Изисквания към участниците - до участие в конкурса  се допускат кандидати, отговарящи на изискванията по Кодекса за застраховането, които имат най-малко 3-годишен опит в  застрахователната дейност-предмет на конкурса; кандидатите следва да подписана декларация- списък на договори с клиенти за предходните три календарни години с предмет идентичен на предмета на конкурса, придружени с референции от същите клиенти, относно изпълнението на тези договори, подписани и подпечатани, с посочени телефони за връзка от клиенти; кандидатите следва да посочат основните си презастрахователи. Кандидатите за застраховка „Злополука на пътниците в моторните превозни средства”да предложат участие в положителния финансов резултат от застраховката без наличието на условия за подновяване на застраховката при същия застраховател

Допълнителна информация за конкурса може да намерите в прикачения файл ТУК.